Uprawnienia

Uprawnienia G1, G2, G3
Rozróżnia się dwa rodzaje świadectw:
- typu "E" (eksploatacja) - uprawniające do wykonywania prac w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym
- typu "D" (dozór) - uprawniające do nadzorowania prac j.w. oraz do zatwierdzania różnego rodzaju protokołów (pomiarowych, odbiorowych itp)
W wielu przypadkach ta sama osoba powinna okazać się zarówno uprawnieniami typu "E" jak i Typu "D".
Często zakład pracy decyduje o tym na jakich stanowiskach wymagane są świadectwa kwalifikacyjne D lub E.

G1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną - dotyczy elektryków

Wszelkie prace eksploatacyjne przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, posiadające świadectwa kwalifikacyjne uzyskane na podstawie egzaminu, zdanego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek posiadania dodatkowych kwalifikacji udokumentowanych świadectwem kwalifikacyjnym wynika z przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo energetyczne a zasady uzyskania tych kwalifikacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

G2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - dotyczy energetyków cieplnych

Wszelkie prace eksploatacyjne przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, posiadające świadectwa kwalifikacyjne uzyskane na podstawie egzaminu, zdanego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek posiadania dodatkowych kwalifikacji udokumentowanych świadectwem kwalifikacyjnym wynika z przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo energetyczne a zasady uzyskania tych kwalifikacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

G3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe - dotyczy energetyków gazowych

Wszelkie prace eksploatacyjne przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, posiadające świadectwa kwalifikacyjne uzyskane na podstawie egzaminu, zdanego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek posiadania dodatkowych kwalifikacji udokumentowanych świadectwem kwalifikacyjnym wynika z przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) Prawo energetyczne a zasady uzyskania tych kwalifikacji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

F-gazy

sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz
instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;